Praca

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:
 

 • sprzątacz/ka-szatniarz/ka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów
 • specjalista/ka ds. promocji w Dziale Promocji i Komuniakcji (nabór na 2 etaty, w tym jeden na zastępstwo)
 • specjalista/ka w sklepie muzealnym (1/2 etatu)

   

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPRZĄTACZ_- KA/SZATNIARZ-KA

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących  oraz najbliższego otoczenia (dbałość o czystość i porządek), w tym m. in.:

- dbałość o wyposażenie łazienek i toalet w środki sanitarno-higieniczne (serwisowanie  pojemników na środki higieny w toaletach);

- mycie okien w pomieszczeniach Muzeum;

- pomoc w pracach porządkowych na terenie zewnętrznym.

 • obsługa szatni Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej
  oraz pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi sprzętu czyszczącego;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta praca 3-4 razy w miesiącu
  wg harmonogramu, możliwość zadaniowego czasu pracy);
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracę,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • ubranie robocze i ochronne,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych),
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 04 października 2023 r.

„SPRZATACZ_ - KA/SZATNIARZ_ - KA” lub

 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „SPRZATACZ_ - KA/SZATNIARZ_ - KA”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne
  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych
  niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych
  nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA/-KA

ds. promocji

w Dziale Promocji i Komunikacji (nabór na 2 etaty, w tym jeden na zastępstwo)

Zakres czynności:

 • kreowanie i inicjowanie pomysłów  z promocją Zamku oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Zamek;
 • planowanie i realizacja kampanii promocyjno-reklamowych wystaw i ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Zamek;
 • pozyskiwanie patronów medialnych dla Zamku oraz wydarzeń organizowanych przez Zamek, a następnie realizacja zobowiązań dot. współpracy zawartych w umowach i porozumieniach;
 • pozyskiwanie materiałów do promocji: fotografii, informacji, tekstów, a także redakcja tekstów promocyjnych oraz ich archiwizowanie;
 • współpraca z grafikami przy powstaniu projektów reklamowych i informacyjnych oraz pozyskiwanie akceptacji logotypów;
 • dbanie o aktualizację plakatów o wydarzeniach kulturalnych na terenie Zamku w porozumieniu z Działem Obsługi Publiczności;
 • planowanie i nadzorowanie budżetów prowadzonych przez siebie projektów;
 • przygotowywanie umów, zamówień i innych dokumentów, w porozumieniu z kierownikiem, działem prawnym i ekonomicznym, związanych z realizowanymi projektami, a także rozliczanie zobowiązań finansowych realizowanych przedsięwzięć;
 • zbieranie dokumentacji prowadzonych działań zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • sporządzanie sprawozdań – podsumowań wraz z dokumentacją ilustracyjną prowadzonych przez siebie przedsięwzięć;
 • współpraca z innymi działami Zamku w zakresie działań promocyjnych;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego w miarę aktualnych potrzeb działu i instytucji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, historia sztuki lub pokrewne);
 • doświadczenie zawodowe w obszarze PR;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji publicznej;
 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych;
 • wiedza z zakresu zagadnień i trendów w promocji kultury;
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim, umiejętność pisania i redagowania tekstów promocyjnych, prasowych, reklamowych;
 • mile widziana znajomość języków obcych (angielski, ukraiński) ;
 • otwartość, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu, samodzielność, wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • uczestnictwo w ambitnych projektach;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • szkolenia;
 • naukę języka obcego;
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 04 października 2023 r.:

 • adres e- mail: asajdak@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Specjalista/-ka w Dziale Promocji
  i Komunikacji
  ” lub
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „Specjalista/-ka w Dziale Promocji i Komunikacji

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  e-mail:
  iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone
  w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALSTA (K/M)

w sklepie muzealnym (1/2 etatu)

Zakres czynności:

 • obsługa klientów w sklepie;
 • ekspozycja towarów;
 • rozpakowywanie dostaw, drobne prace porządkowe;
 • sprzedaż na kasie fiskalnej.

Wymagania:

 • otwartość na klienta, łatwość wchodzenia w interakcje i nawiązywanie kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole, znajomość języka obcego, biegła obsługa komputera;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista;
 • mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (1/2 etatu) w renomowanej instytucji (praca w harmonogramie wtorek – niedziela i święta);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • naukę języka obcego;
 • miłą atmosferę pracy;
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  CV w formie elektronicznej do dnia
  19 października 2023 r. na adres e- mail: kpierz@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA W SKLEPIE”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  e-mail:
  iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone
  w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.