Praca

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska:

 • kasjer w kasie biletowej 
 • robotnik wykwalifikowany w Dziale Organizacyjno-Gospodarczym i Ogrodów

 


 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby
do współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku:

kasjer w kasie biletowej 
 

Zakres współpracy:

 • obsługa klientów w kasie;
 • sprzedaż na kasie fiskalnej.

Wymagania:

 • otwartość na klienta;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, znajomość języka obcego, obsługa komputera;
 • odpowiedzialność, uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista;
 • mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • prestiżowe miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum;
 • stawka godzinowa: 25 zł/h brutto;
 • termin i czas dzienny wykonywania zlecenia zależy od ustaleń pomiędzy stronami  (zleceniodawcą i zleceniobiorcą).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 23 kwietnia 2023 r. na:
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „KASJER W MUZEUM” lub
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „KASJER W MUZEUM”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Wysyłając dokumenty aplikacyjne (cv) zawierające dodatkowe dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.
 3. Podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązkami płatniczymi i dokumentacyjnymi administratora (i przepisami ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami prawa dotyczącymi ubezpieczeń społecznych). W przypadku, gdy zakres przekazanych informacji będzie wykraczał poza zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Odbiorcy danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom  umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Czas przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wymagany przepisami prawa czas archiwizacji.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Prawo skargi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy z Administratorem. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
   

   

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;
 • utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.),
  w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;
 • utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);
 • obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;
 • wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych;
 • obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy
  w miesiącu wg harmonogramu, możliwość zadaniowego czasu pracy według określonego harmonogramu zadań;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • ubranie robocze i ochronne;
 • prywatną opiekę medyczną finansowaną przez Pracodawcę;
 • miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 marca 2023 r.
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne
  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych
  niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie
  art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych
  nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.