Archiwum

Warunki udostępniania zbiorów

 

Materiały archiwalne udostępniane są w wyniku zezwolenia udzielonego przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowane osoby lub instytucje, a w wypadku studentów – na podstawie pisma polecającego z uczelni. Udostępnianie odbywa się na miejscu – w Archiwum.

Istnieje możliwość odpłatnego uzyskania reprodukcji materiałów archiwalnych w postaci kserokopii (o ile pozwalają na to względy konserwatorskie) oraz reprodukcji fotograficznych. Warunki sprzedaży i wypożyczania reprodukcji fotograficznych oraz wysokość opłat za prawo publikacji udostępnionych materiałów reguluje zarządzenie Dyrektora Zamku wraz z cennikiem. W składanym zamówieniu należy podać dokładne dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy, przeznaczenie zamówionych zdjęć.

Pomoce ewidencyjno-informacyjne: inwentarze archiwalne książkowe i kartkowe, katalog chronologiczny do niektórych zbiorów aktowych (m.in. rodzinnych i zbioru Dokumenty, listy, akta luźne) oraz katalog osobowy i rzeczowy do części zbiorów fotograficznych.

Udostępnianie zbiorów: od wtorku do piątku w godz. 9:30-15:00.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
W ARCHIWUM ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

 

Historia Archiwum

 

Historia Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie sięga roku 1971, kiedy to, natychmiast po zapadnięciu decyzji o restytucji Zamku, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy zorganizowało Archiwum Dokumentacyjne Zamku i powierzyło mu zadanie gromadzenia materiałów archiwalnych niezbędnych do odbudowy.

Po powołaniu w 1979 r. Zamku Królewskiego w Warszawie, utworzone w nim Archiwum przejęło (w 1981 r.) zasób Archiwum Dokumentacyjnego. Wśród pozyskanych archiwaliów znalazły się tym samym zespoły akt ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, archiwalia pochodzące z darów oraz reprodukcje materiałów archiwalnych ze zbiorów innych instytucji, zgromadzone dzięki kwerendom prowadzonym przez Archiwum Dokumentacyjne.

W następnych latach zasób powiększał się systematycznie o materiały powstałe w wyniku działalności Zamku, dokumentację otrzymaną z instytucji związanych z jego odbudową (akta Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i archiwalia zgromadzone przez Komitet, oraz dokumentacja techniczna i konserwatorska przejęta z PP. Pracownia Konserwacji Zabytków “Zamek”), a także archiwalia gromadzone drogą darów i zakupów.

 

Charakterystyka zasobu

 

Archiwum Zamku gromadzi zbiory dokumentów, akt, dokumentacji technicznej, konserwatorskiej i archeologicznej, a także zbiory fotografii, filmów i nagrań służące badaniom nad dziejami Zamku jako obiektu architektury (przekształcenia gmachu, zmiany jego wystroju i wyposażenia, zniszczenie i odbudowa budowli), pomnika historii (rezydencja królewska, siedziba Sejmu Rzeczypospolitej i prezydenta II RP, siedziba władz zaborczych) oraz muzeum historii i kultury polskiej (obecna działalność i zbiory Zamku). Archiwum przechowuje także materiały niezwiązane z Zamkiem, głównie archiwa rodzinne oraz spuścizny i rękopisy pochodzące przeważnie z darów.