Regulamin zwiedzania muzeum

Regulamin zwiedzania

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej
Rozdział 1
Regulacje ogólne


§ 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, zwanego dalej Dyrektorem, w ramach jego kompetencji jako zarządcy muzeum oraz terenu Podzamcza (Arkad Kubickiego i Ogrodów Zamkowych).

§    2

1. Godziny otwarcia ekspozycji stałych, wystaw czasowych, Arkad Kubickiego, Ogrodów Zamkowych oraz dzień nieodpłatnego wstępu na wystawy stałe do muzeum określa Dyrektor odrębnymi zarządzeniami.
2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
3. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe w tych dniach wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora.
4. Korzystanie z audioprzewodników i usług przewodnickich jest odpłatne.
5. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych koncertów i wykładów, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych zamieszczane są w kasach biletowych, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej muzeum www.zamek-krolewski.pl.

 

§    3

 

1. Zwiedzający wchodzący na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników służb ochrony muzeum i dyżurnych pracowników merytorycznych.

§    4

 

Zgody Dyrektora wymaga:
1) wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Dziedzińca Wielkiego
i Podzamcza;
2) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
3) organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych;
4) prezentowanie transparentów, symboli i emblematów;
5) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Królewskiego, pałacu Pod Blachą, Arkad Kubickiego i Ogrodów Zamkowych w celach komercyjnych.

 

    Rozdział 2

Regulacje porządkowe


Oddział 1
Ekspozycja stała i wystawy czasowe

§    5


1. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji i obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 30 osób.
2. Plecaki, torby, walizki, parasole, kije do nordic walking oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
3.Grupy powyżej 10 osób z przewodnikiem mają obowiązek korzystania z systemu słuchawkowego GTS.
4. Ostatnie wejście na ekspozycję i wystawy czasowe odbywa się na godzinę przed ich zamknięciem.
5. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
6. Ze względu na pełnione przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencję Królów i Rzeczypospolitej funkcje reprezentacyjne i państwowe, Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany tras zwiedzania oraz wyłączania dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych.

§    6

 

Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:
1) wnoszenia broni palnej;
2) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
4) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
5) jedzenia i picia;
6) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
7) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
8) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
9) wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
10) ślizgania się po posadzkach;
11) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia,     statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
12) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.


Oddział 2
Oprowadzanie po ekspozycji stałej i wystawach czasowych

§    7


1. Prawo oprowadzania po ekspozycji stałej i wystawach czasowych mają jedynie przewodnicy posiadający certyfikat wydany przez Dyrektora na postawie art. 33 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.).
2. Przewodnikowi nie wolno naruszać ustalonego porządku zwiedzania, terminów i godzin udostępniania wnętrz, w szczególności godzin wejścia na poszczególne ekspozycje stałe i wystawy czasowe.
3. Przewodnik oprowadzający grupę liczącą powyżej 10 osób jest zobowiązany do korzystania z systemu słuchawkowego GTS.
4. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej sprawuje nadzór nad przewodnikami pod względem merytorycznym i organizacyjnym, dyscypliny oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. Odpowiednie służby muzeum mogą wydawać przewodnikom polecenia.
5. Przewodnik oprowadzający po ekspozycji stałej i wystawach czasowych powinien być stosownie ubrany i nosić wydany przez Dyrektora identyfikator.

§    8

1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w zabytkowych wnętrzach (m.in.: wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz dotykania eksponatów zamkowych, zakaz fotografowania z użyciem flesza);

2) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników;

3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 6.

2. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal zamkowych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

§    9

 

W przypadku niewłaściwej obsługi przewodnickiej pod względem merytorycznym, nieprzestrzegania przez przewodnika zasad regulaminowych, działania na szkodę lub naruszenia dobrego imienia i wizerunku Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, Dyrektor ma prawo cofnąć wydaną zgodę na oprowadzanie po ekspozycjach stałych i wystawach czasowych.

Oddział 3
Dziedziniec Wielki

§ 10


Na terenie Dziedzińca Wielkiego:
1) obowiązuje ruch pieszy;
2) wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach; muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery;
3) fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym; materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

§ 11

 

Na terenie Dziedzińca Wielkiego obowiązują następujące zakazy:
1) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
2) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
3) zakłócania porządku m.in. hałaśliwego zachowania się, biegania, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
4) śmiecenia.

Oddział 4
Podzamcze (Arkady Kubickiego i Ogrody Zamkowe)

§ 12


Na terenie Podzamcza:
1) obowiązuje ruch pieszy;
2) dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem po ulicy Bugaj, bez wjazdu na trawniki;
3) wjazd innych pojazdów wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz        inwalidzkich;
4) kierujących pojazdami i rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
5) można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe, w tym z użyciem statywu, nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych wymaga zgody Dyrektora, zawartej w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych muzeum;
6) fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.

§ 13

 

Na terenie Podzamcza obowiązują następujące zakazy:
1) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
2) śmiecenia;
3) niszczenia i uszkadzania roślinności;
4) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających m.in. hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów, radioodtwarzaczy CD;
5) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
6) wzniecania i używania ognia;
7) spożywania alkoholu lub środków odurzających.
Rozdział 3
Regulacje końcowe


§    14

1. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej chroniony jest przez wewnętrzną służbę ochrony oraz Spółkę Jawną „Zamek”, działające na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
2.Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.