Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki

 

Członek Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. Prof. zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UW do 31 XII 2012. Uczeń profesorów Michała Walickiego Jana Białostockiego. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Historycznego UW. Kierował Centre de la Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne (1994-98). Był przewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Redaktor naczelny półrocznika, „Barok”, redaktor: „Rocznika Historii Sztuki” i „Perspective. Revue de l’INHA”. Długoletni członek rad muzealnych: Zamku w Wersalu, Pałacu w Wilanowie. Autor licznych publikacji o Warszawie i sztuce europejskiej nowożytnej. Niektóre publikacje w języku polskim:

 

Barokowa architektura okazjonalna, [w:] Wiek XVII- Kontrreformacja- Barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1970, s. 229-254 (Studia Staropolskie, t. XXI)

 

Kościół Wizytek, Warszawa1973 (Zabytki Warszawy)

 

Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974 (Idee i sztuka: studia z dziejów sztuki i doktryn artystycznych, red. J. Białostocki)

 

Rubens w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki” XII, 1981, s.133-219

 

Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983 (Idee i sztuka: studia z dziejów sztuki i doktryn artystycznych, red. J. Białostocki)

 

Kamieniarze i mafiosi. Zarobkowa emigracja z Włoch do Europy Środkowej i Wschodniej (XV-XVIII w.), „Przegląd Humanistyczny” XL, 1996, nr 1 (334), s.69-85

 

O sztuce flamandzkiej w badaniach Jana Białostockiego, [w:] Ars longa. Prace dedykowane pamięci Profesora Jana Białostockiego, materiały sesji SHS (Warszawa, listopad 1998 ), Warszawa 1999, s.33-52

 

Malarskie i graficzne wizerunki pola elekcyjnego; O propagandowo-symbolicznych przedstawieniach pola elekcyjnego na Woli, [w:] Wolne elekcje królów Polski na warszawskiej Woli 430 lat później. Materiały z sesji popularno–naukowej zorganizowanej 17 IV 2007, Wstępem opatrzył i podał do druku B. Komorowski, Warszawa 2010, s. 27-40, 82-108

 

Georges de La Tour i jego lwowskie arcydzieło znane pod tytułem Płacenie podatków, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XVII, 2010, nr 1 (33), s. 123-142