Regulamin konkursu „Moje królestwo”

REGULAMIN KONKURSU „MOJE KRÓLESTWO”
(dalej jako „Konkurs”)

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursu jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej NIP: 526-000-13-12 REGON: 000860582, zwany dalej „Organizatorem”
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji promocji wydarzenia Ferie po królewsku online  w siedmiu Rezydencjach Królewskich.3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Facebook na oficjalnym profilu Oragnizatora znajdującym się pod adresem www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa (dalej jako “Profil” ).
5. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie na stronie internetowej Zamku pod linkiem: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/moje-krolestwo

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook ani Instagram.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Facebook i Instagram (dalej jako “Uczestnik”). Prace dzieci powinny zostać udostępnione przez ich rodziców lub opiekunów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu

1. Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Komisja Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;
d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu, tj. od 7.1.2021 do dnia 15.1.2021 r. do godz. 23:59, wykonać zadanie konkursowe.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy artystycznej (rysunek, obraz, kolaż) ucznia w wieku szkolnym na temat wyobrażenia siebie jako króla / królowej, oraz umieszczeniu jej w formie elektronicznej przez rodzica / opiekuna w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na profilu Zamku Królewskiego w Warszawie, wraz z podaniem wieku autora pracy. Opublikowany komentarz zgodnie z powyższym opisem w dalszej części Regulaminu, zwany jest „Zgłoszeniem” do Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Zlecającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału przez Organizatora w szczególności w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie do Konkursu.
6. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich.

§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów.

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wybierze dziesięć  najciekawszych jej zdaniem propozycji uczestników w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i średnia), uwzględniając kryterium wiekowe. Ich autorom, zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatami”, przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1a.
3. W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu Organizator ogłosi wyniki Konkursu na swoim Profilu. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez informację w komentarzu do Zgłoszenia z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, pisząc wiadomość do Organizatora poprzez wiadomość na portalu Facebook.
4. Wraz z danymi, o których mowa w ust 3 powyżej, każdy z Laureatów zobowiązany będzie do przesłania oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej  w zakresie: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego w Konkursie, i przesłanie mi nagrody w konkursie „MOJE KRÓLESTWO”.
5. W przypadku niedostarczenia wszystkich ww. danych przez danego Laureata oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia wszystkich trzech Laureatów, którzy spełniają wszystkie wymogi, stawiane w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Nagrody.

W ramach Konkursu każdy nagrodzony otrzyma komplet nagród, składający się z: plecaka-worka oraz gry Monopoly. Edycja Zamek Królewski ufundowanych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum; publikacji edukacyjnej „Muzeum zachwytów” ufundowanej przez Muzeum Łazienki Królewskie; gry Memory ufundowanej przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka; książki „Pani Mróweczka w Sandomierzu”, słodyczy oraz  vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum ufundowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu; zeszytów edukacyjnych i vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum ufundowanych przez Muzeum Narodowe w Lublinie; vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum ufundowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
Celem otrzymania Nagrody Laureat musi przekazać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw uczestników Konkursu.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Konkurs: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa”.
Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania Laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
5. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
6. Przetwarzanie danych osobowych Laureatów przez Organizatora na potrzeby Konkursu ma charakter doraźny.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
9. Regulamin obowiązuje od 7.1.2021 r.