> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


Zapraszamy na zajęcia dla szkół na wystawie > Kopernik i jego świat 

1. WIZYTA U KRÓLA - możliwość zamówienia lekcji w języku angielskim, zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa

Czym różniła się oficjalna audiencja od wizyty prywatnej w apartamentach króla? Wędrówka po wybranych salach jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach królów polskich. W czasie lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, potrafią rozszyfrować symbolikę wystroju sal zamkowych oraz określić zakres władzy królewskiej.

2. PAN TADEUSZ – KLUCZ DO ZROZUMIENIA LEKTURY

Dzięki eksponatom i wystroju wnętrz sal zamkowych, uczniowie mogą odkryć, na jakich podwalinach opierała się świadomość narodowa Polaków w pierwszym pokoleniu po utracie niepodległości. Rozumieją system polityczny ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów: z jednej strony równość szlachty względem prawa, z drugiej – hierarchię istniejącą w obrębie tej warstwy społecznej. Uczniowie poprzez zakładanie strojów szlacheckich mają szansę doświadczyć sposobu ubierania opisanego w Panu Tadeuszu. Dzięki wizycie w pałacu Pod Blachą rozumieją wagę wydarzeń politycznych z przełomu 1811/1812 dla sprawy polskiej.

3. CZWARTKOWE OBIADY U KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA

Lekcja odbywa się w salach, w których zgodnie z tradycją organizowano obiady czwartkowe. Uczniowie poznają uczestników spotkań u króla Stanisława August – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia – oraz omawiane przy stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne. Potrafią dostrzec, jak prowadzone dyskusje wpłynęły na zmiany zachodzące w Rzeczypospolitej w latach 70. i 80. XVIII w. Rozumieją znaczenie tych spotkań dla kultury polskiej.

4. GRÓD, ZAMEK, PAŁAC, MUZEUM - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa

Uczniowie obserwują zmiany, jakim podlegał Zamek Królewski od swojego powstania do dzisiaj. Poznają zmieniające się funkcje budowli od zamku książąt mazowieckich, przez pałac – rezydencję królów Polski, po współczesne muzeum. Potrafią właściwie stosować terminy związane z tematem (baszta, loch, sklepienie, apartament). Rozumieją, jak postęp techniczny wpływa na architekturę. Doceniają rolę współczesnego muzeum.

5. HISTORIA PARLAMENTARYZMU / lekcja od klasy V,  zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa

Zajęcia odbywają się w Salach Sejmowych i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie jako posłowie dawnych województw Rzeczypospolitej odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju dawnej Rzeczypospolitej, kompetencje sejmów i sejmików, dokładną tytulaturę króla. Potrafią wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII w., scharakteryzować obowiązki szlachcica wobec państwa, używając takich pojęć, jak: sejm, sejmik, pospolite ruszenie. Rozumieją proces kształtowania się demokracji szlacheckiej, uczą się dyskutować i wyrażać własne zdanie, stosując odpowiednie argumenty.

6. IGNACY KRASICKI – NAUKI WIERSZEM PISANE

Z dworem króla Stanisława Augusta związanych było wielu wybitnych oświeceniowych poetów, wśród nich biskup Ignacy Krasicki. W trakcie lekcji uczniowie poznają barwną biografię duchownego oraz cechy utworów, jakie tworzył. Uczą się znaczenia terminów literackich, takich jak morał, puenta, personifikacja, metafora. Potrafią wskazać w bajce morał i morał domyślny, a także przyporządkować zwierzętom kulturowo utrwalone cechy, np. lis – chytrość, zając – bojaźliwość.

7. KORONACJA – HISTORIA I CEREMONIAŁ / lekcja od klasy V,  zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa

Podczas lekcji uczniowie poznają zasady działania monarchii w czasach panowania królów elekcyjnych z dynastii Wazów oraz prerogatywy króla i znaczenie dworu. Dowiedzą się, z jakich elementów składał się strój koronacyjny, i wspólnie zainscenizują ceremoniał koronacji. Potrafią właściwie posługiwać się takimi terminami, jak: elekcja, intronizacja, abdykacja, detronizacja. Rozumieją znaczenie poszczególnych elementów ceremonii koronacyjnej i insygniów.

8. KSIĄŻĘ, KRÓL, PREZYDENT - lekcji towarzyszy karta pracy

Zamek od XV w. był siedzibą władców: książąt mazowieckich, królów polskich, księcia warszawskiego, w okresie zaborów – namiestników carskich, a w końcu prezydenta II Rzeczypospolitej. Podczas lekcji uczniowie poznają różne systemy władzy i typy ustrojów, potrafią wskazać różnice w zakresie władzy księcia, króla i prezydenta. Rozumieją, czym jest ciągłość procesu historycznego.

9. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE – MAŁE PAŃSTWO WIELKICH NADZIEI / pałac Pod Blachą

W 1791 r. Rzeczpospolita uchwaliła nowoczesną konstytucję. Niestety, po czterech latach państwo przestało istnieć. Kiedy po kolejnych 12 latach na ziemie polskie wkroczyli Francuzi, świat był zupełnie inny. W tej nowej rzeczywistości powstało Księstwo Warszawskie, jedno z wielu państw kreowanych przez Napoleona. Jak funkcjonowało? Jakie sukcesy, a jakie porażki możemy zapisać na jego konto? Uczniowie uczą się jaki był wpływ wydarzeń ogólnoeuropejskich na losy Polski i Polaków. Umieją opisać funkcjonowanie Księstwa Warszawskiego. Rozumieją wpływ mitu epoki napoleońskiej na dalsze losy naszego kraju. Lekcja jest też okazją do rozmowy o kształtowaniu się polskiej świadomości narodowej. 

10. JAN MATEJKO MALUJE HISTORIĘ

W zbiorach Zamku znajdują się cztery duże płótna historyczne Jana Matejki: Stefan Batory pod PskowemKazanie Skargi, Rejtan. Upadek Polski i Konstytucja 3 maja 1791 oraz cykl obrazów Dzieje cywilizacji w Polsce. Wydarzenia uwiecznione na obrazach są pretekstem do rozmowy o dziejach Polski i ich interpretacji w sztuce. Pod kierunkiem prowadzącego uczniowie poznają życie i twórczość Jana Matejki oraz warsztat artystyczny malarza, potrafią posłużyć się słowami: kostium, sztafaż, plan, rozpoznają cechy malarstwa historycznego, samodzielnie analizują i interpretują obraz w kontekście historycznym. Rozumieją metaforyczną kompozycję obrazów Jana Matejki i znaczenie jego malarstwa dla polskiej kultury. Druk edukacyjny do pobrania > PDF 

11. MOTYWY ANTYCZNE - lekcji towarzyszy karta pracy

Marmurowy Apollo, mądra Atena, władczy Zeus - podczas tej lekcji uczniowie poszukują śladów antyku we wnętrzach Zamku za czasów panowania króla Stanisława Augusta. Wspaniałe obrazy i rzeźby z królewskiej kolekcji w znakomity sposób przybliżą dzieciom barwny świat mitologii. Lekcja ta doskonale sprawdzi się jako wprowadzanie do epoki, ale również jako powtórka antyku. Uczniowie poznają różne sposoby recepcji i wykorzystania antyku, zwłaszcza mitologii Greków i Rzymian, w kulturze dawnej Rzeczypospolitej oraz wpływ sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego.

12. NA ZAMKU MIĘDZY WOJNAMI - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa - lekcji towarzyszy karta pracy

Jak kształtowały się granice oraz ustrój odrodzonego państwa polskiego? Jak wyglądała praca urzędów rezydujących w Zamku? Uczniowie poznają skomplikowaną sytuację odrodzonego państwa, jego problemy i sukcesy. Potrafią pokazać na mapie granice II Rzeczypospolitej, rozróżnić kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej, wskazać zakres i zmiany władzy prezydenta RP. Rozumieją konstytucyjne podstawy funkcjonowania II Rzeczypospolitej, rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Lekcji towarzyszy pokaz filmu Rzeczywistość i marzenia – Rzeczpospolita 1918–1939.

13. REMBRANDT I SKARBY KRÓLEWSKIEJ GALERII - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

Podróż śladem najpiękniejszych i najcenniejszych obrazów z zamkowej galerii. Stanisław August był znawcą sztuki i mecenasem. Dziś w zamkowej galerii malarstwa możemy podziwiać m.in. obrazy z jego kolekcji. Uczniowie, analizując je samodzielnie, poznają gatunki malarstwa i ich cechy charakterystyczne, różne techniki malarskie. Dowiedzą się o ośrodkach malarskich, w których powstawały obrazy, i o twórcach tych dzieł. Zastanowią się czym jest arcydzieło oraz idea kolekcjonerstwa i jakie są początki tworzenia współczesnych muzeów.

14. RYCERZE I ICH ŚWIAT

Uczniowie poznają rycerską edukację od pazia do rycerza oraz obowiązki i przywileje rycerza w średniowiecznym państwie. Oglądają kopie broni i części zbroi, mając okazję do przymierzenia jej elementów, zdają sobie sprawę, jak ciężki był ekwipunek wojownika. Lekcja odbywa się w Piwnicy Książęcej – autentycznym gotyckim wnętrzu. Uczestnicy potrafią wskazać wartości, którymi powinien kierować się rycerz, rozumieją wagę pojęcia honoru rycerskiego i jego aktualność w dzisiejszym świecie.

15. STANISŁAW AUGUST I JEGO PANOWANIE - lekcji towarzyszy karta pracy

Co ważnego wydarzyło się w czasie panowania Stanisława Augusta? Kto i w jaki sposób próbował naprawić kraj? Jak doszło do trzech rozbiorów? Czym była konfederacja barska a czym targowicka? A wreszcie, co ostatni król Polski robił aby uchronić kraj przed upadkiem i czy mógł postąpić inaczej? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas lekcji Stanisław August i jego panowanie. Uczniowie zobaczą sale zamkowe, które były świadkami ważnych wydarzeń w XVIII w. oraz dzieła sztuki z nimi związane. Zajęcia są dedykowane dla uczniów, którzy chcą utrwalić i uporządkować wiedzę o czasach Stanisława Augusta.

16. W ZAMKU I OGRODZIE

Uczniowie poznają funkcję, jaką ogród pełnił w poszczególnych okresach historycznych (ogrody użytkowe i dekoracyjne), style (ogrody francuskie i angielskie). Poznają symbolikę elementów dekoracyjnych i poszczególnych gatunków roślin, które funkcjonują jako symbole i alegorie w sztuce i literaturze. Zajęcia prowadzone w Zamku i ogrodzie pokazują, jak ważną i integralną część rezydencji stanowiły ogrody. Uczniowie potrafią odnaleźć symbole i alegorie roślinne we wnętrzach Zamku i w ogrodach oraz rozpoznać style i funkcje ogrodów na przestrzeni wieków.
UWAGA! Lekcja sezonowa, realizowana we wrześniu, w maju i czerwcu. Zajęcia odbywają się w ogrodach i we wnętrzach zamkowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany trasy lekcji w wypadku złych warunków atmosferycznych.

17. ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Podczas zajęć uczniowie odnajdują i rozpoznają uratowane fragmenty dawnego Zamku wykorzystane podczas jego odbudowy. Poznają okoliczności zniszczenia rezydencji królów i powody, dla których odbudowany gmach znalazł się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Potrafią odróżnić oryginalne elementy wystroju, właściwie stosują pojęcia: rekonstrukcja, renowacja, konserwacja, rozumieją, na czym polega praca archeologa, historyka i konserwatora. Poznają znaczenie pojęcia ochrona dziedzictwa kultury. Zajęcia odbywają się również na wystawie Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.
 

18. DAWNE TECHNIKI MALARSKIE I RYSUNKOWE - warsztaty 

Sztuka towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Początkowo dzieła malarskie powstawały z tego co znajdowano pod ręką czyli z kolorowej glinki, nadpalonego drewna czy odłamka pobliskiej skały. Z czasem nauczono się wytwarzać skomplikowane farby takie jak tempera, olej czy akryle. Na warsztatach w pracowni malarskiej zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą uczniowie dowiedzą się jakich narzędzi używano w dawnych czasach do rysowania i malowania oraz spróbują wykonać pracę plastyczna z samodzielne zrobionej farby z … jajka..

19. FOTOGRAF JEGO KRÓLEWSKIEJMOSCI - warsztaty

Choć fotografia powstała w XIX w., jej początki sięgają czasów dawniejszych. Camera obscura znana była już w starożytnej Grecji, a w późniejszych wiekach używali jej królewscy malarze. Obecnie technologia cyfrowa pozwala na wykonywanie tysiąca zdjęć bez zastanawiania się nad kompozycją, tematem, urodą, poprawnością techniczną. Celem warsztatów jest poznanie w niekonwencjonalny sposób ekspozycji zamkowej, a także nauka patrzenia przez obiektyw. W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak powstała fotografia. W części twórczej będą samodzielnie wędrować po ekspozycji zamkowej w celu wykonania tematycznych zadań fotograficznych.

UWAGA – uczestnicy warsztatów przynoszą własne aparaty fotograficzne.

20. PROSTO SPOD PRASY DAWNE TECHNIKI GRAFICZNE - warsztaty

Techniki graficzne znane są w Europie od wieków. Dzięki pokoleniom artystów grafików ryciny stały się z prostych odbitek arcydziełami sztuki. Polscy monarchowie, a szczególnie Stanisław August, posiadali liczne zbiory grafik. W pracowni zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą zaprezentujemy za pomocą profesjonalnej prasy sposoby wykonywania grafik, a  uczestnicy stworzą własne prace.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/655-szkoly-podstawowe-klasy-iv-viii