Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV wieku

Ogólnopolska sesja naukowa

 

Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV wieku

 

15 – 16 października 2015 r.

 

Sala Koncertowa

 

 

Zamek Królewski w Warszawie oraz Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zapraszają na sesję naukową Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV wieku. Jest to pierwsze spotkanie w ramach Colloquia castrensia – cyklu konferencji, które co dwa lata dawać będą możliwość prezentacji wyników badań i dyskusji nad najważniejszymi problemami budownictwa rezydencjonalnego i obronnego w Polsce oraz w krajach ościennych: w średniowieczu i dobie nowożytnej.

 

Zakres tematyczny pierwszej konferencji obejmuje zagadnienia związane z problematyką rozwoju na ziemiach polskich budownictwa murowanego: obronnego i rezydencjonalnego. Celem jest prezentacja wyników badań, przedstawienie nowych koncepcji i metod badawczych, a w efekcie – poszerzenie wiedzy na temat przekształceń architektury obronnej na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza do połowy XIV w. Konferencja służyć ma wymianie doświadczeń badaczy zajmujących się kastelologią, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Do dyskusji zaprosiliśmy: historyków, archeologów, historyków architektury i sztuki. Zamiarem pomysłodawców jest zorganizowanie spotkania o charakterze warsztatowym, które stanowiłoby okazję do podsumowania dotychczasowego dorobku naukowego oraz stało się próbą wyznaczenia przyszłościowych kierunków studiów w zakresie dotyczącym tematyki konferencji. Ważnym elementem dyskusji będzie ocena stanu faktycznego badań oraz określenie potrzeb badawczych w obliczu pojawiających się nowych technologii, wspomagających warsztat naukowy. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do powstania nowych interdyscyplinarnych projektów, rozwijających wiedzę o budownictwie obronnym i rezydencjonalnym w średniowiecznej Polsce.
 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Konferencja ma charakter otwarty
 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa planszowa Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach (15 października30 grudnia 2015 r.)

Załączniki