Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA W ZESPOLE KADR

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa pracowników, sporządzanie dokumentacji pracowniczej (w tym czynności związane z zatrudnieniem pracowników i rozwiązywaniem umów o pracę), prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w programie płacowo-kadrowym oraz RCP,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i selekcją pracowników,
 • obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

– nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem oraz bieżąca kontrola wydatków środkami ZFŚS,

– prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń z ZFŚS,

– opracowywanie, konsultowanie ze związkami zawodowymi i przedkładanie do akceptacji Dyrektora planów podziału ZFŚS,

– koordynowanie pracy Komisji Socjalnej, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci pracowników Zamku Królewskiego,

– prowadzenie działalności z zakresu kultury, rekreacji i sportu,

– przygotowywanie opracowań, analiz i sprawozdań  z zakresu ZFŚS;

 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby Dyrekcji.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (min. wyższe zawodowe),
 • minimum 2-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku – rozliczanie czasu pracy min. 150 pracowników w różnych systemach czasu pracy oraz sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • bardzo dobra, aktualna, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ZFŚS,
 • niezbędna biegła obsługa komputera, w tym pakietu Ms Office (arkusz kalkulacyjny) oraz programu Płatnik,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją,
 • umiejętność komunikacji oraz asertywność,
 • terminowość, dokładność i analityczne myślenie.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres próbny;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 16/10/2019r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Kadry”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA W DZIALE EKONOMICZNYM

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rejestru zadań celowych oraz rejestru budżetu bieżącej działalności Zamku (bieżąca kontrola wykonania budżetu zadaniowego pod kątem planu i zamówień publicznych), praca w programie Xpertis,
 • przygotowywanie wspólnie z pracownikami działów merytorycznych i technicznych planów zadaniowych na kolejne lata, bieżąca kontrola realizacji tych zadań,
 • przygotowywanie wspólnie z pracownikami merytorycznymi wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z innych instytucji, podmiotów gospodarczych,
 • rozliczanie dotacji celowych przyznanych na realizację poszczególnych zadań,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych i  rocznych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS-u,
 • przygotowywanie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, za dany rok kalendarzowy,
 • uczestnictwo w Komisjach przetargowych, weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców  w ramach konkretnej procedury przetargowej,
 • sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Pracodawcy,
 • udział realizacja projektów unijnych pod kątem finansowym (opracowywanie wniosków  o płatność, raportów okresowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w instytucjach finansów publicznych lub w instytucjach kultury,
 • doświadczenie związane z budżetowaniem, planowaniem i sprawozdawczością budżetową,
 • posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków oraz zamówień publicznych (mile widziane odbyte aktualne kursy, szkolenia),
 • niezbędna biegła obsługa komputera, szczególnie pakietu MS Office i arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym,
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, terminowość oraz zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadanie wiedzy z zakresu funduszy unijnych, doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych i rozliczaniu środków unijnych oraz znajomość rozliczania projektów  w systemie SL2014 będzie dodatkowym atutem.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (okres próbny 3 m-ce, kolejna umowa na czas określony – na rok, po tym czasie umowa na czas nieokreślony),
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 18.10.2019 r.. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ekonomiczny”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy

na stanowisku:

SPRZĄTACZKA/ KONSERWATOR POSADZEK

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń (m.in. mycie luster, żyrandoli, odkurzanie kobierców, foteli),
 • dbanie o czystość i estetyczny wygląd toalet (m.in. serwisowanie wszystkich pojemników na mydło, papier, ręczniki itp.),
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń w dni wolne od pracy i święta w ramach dyżurów,
 • obsługa uroczystości zamkowych (m.in. koncerty, wykłady).

Wymagania:

 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (sporadycznie) na wysokości powyżej 3 metrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 18/10/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „sprzątaczka”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski Warszawie – Muzeum poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER-KONSERWATOR w Dziale Sanitarnym

Zakres czynności:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych (wentylacja i klimatyzacja) w Zamku oraz we wszystkich należących do niego obiektach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne elektryczne, mile widziane o kierunku elektronika lub automatyka,
 • wiedza z zakresu automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji: klimatyzacji, wentylacji i węzłów cieplnych, mile widziana wiedza z zakresu instalacji sanitarnych, w tym chłodnictwa, instalacji cieplnych i wentylacji mechanicznych,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E1” w zakresie eksploatacji i instalacji urządzeń energetycznych,
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne „E2”,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (automatyka przemysłowa) w zakresie: klimatyzacji, wentylacji, węzłów cieplnych, chłodnictwa,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dobra znajomość komputera (w tym programów Word, Excel), czytanie projektów technicznych instalacji automatyki i instalacji sanitarnych,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • praca zmianowa zgodnie z harmonogramem – 12 h (7.30–19.30; 19.30–7.30),
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV z dopiskiem „MONTER-KONSERWATOR” do 18/10/2019 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

lub:

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

MONTER - KONSERWATOR

w Dziale Elektrycznym

Zakres czynności:

 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznej

zgodnie z instrukcjami eksploatacji i rocznymi harmonogramami zadań;

 • naprawa sprzętu AGD będącego na wyposażeniu Zamku Królewskiego;
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • prace warsztatowe związane z bieżącą eksploatacją aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • praca w systemie zmianowym jako dyżurny elektryk na terenie Zamku Królewskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektrycznym;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP do 20 k V;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku powyżej 5 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • znajomość obsługi komputera;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość;
 • umiejętność pracy w zespole;

Forma zatrudnienia:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 25/10/2019r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „MONTER - KONSERWATOR”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.