Regulamin konkursu „Karolina Lanckorońska”

REGULAMIN KONKURSU „Karolina Lanckorońska”
(dalej jako „Konkurs”)


§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursu jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej NIP: 526-000-13-12 REGON: 000860582, zwany dalej „Organizatorem”
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji mediów społecznościowych Zamku

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Facebook na oficjalnym profilu Oragnizatora znajdującym się pod adresem
www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa (dalej jako “Profil” ).
5. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie na stronie internetowej Zamku:
https://www.zamek-krolewski.p/regulamin-konkurs-karolina-lanckoronska  

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Facebook (dalej jako “Uczestnik”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.


§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu

1. Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Komisja Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;
d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.


 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu, tj. od 9.06.2022 do dnia 14.02.2022 r. do godz. 13:00, wykonać zadanie konkursowe.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na profilu facebookowym Zamku Królewskiego w Warszawie z odpowiedzią na pytanie zamieszczone w poście: „
które z przekazanych Zamkowi przez prof. Lanckorońską dzieł jest Waszym ulubionym i dlaczego?”. Opublikowany komentarz zgodnie z powyższym opisem w dalszej części Regulaminu, zwany jest „Zgłoszeniem” do Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Zlecającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału przez Organizatora w szczególności w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie do Konkursu.
6. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich.


§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów.
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wybierze 15 pierwszych spełniających kryteria Konkursu odpowiedzi. Ich autorom, zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatami”, przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1a.
3. W ciągu 8 h od daty zakończenia konkursu Organizator ogłosi wyniki Konkursu na swoim Profilu. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez informację w komentarzu do Zgłoszenia.

4. Każdy z Laureatów zobowiązany będzie do przesłania oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej  w zakresie: nazwa profilu) w celu realizacji nagrody przewidzianej w Konkursie.
5. W przypadku niedostarczenia przedmiotowego oświadczenia w terminie 1 dnia od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia wszystkich 15 Laureatów, którzy spełniają wszystkie wymogi, stawiane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6. Nagrody.
W ramach Konkursu przewidziane są nagrody w postaci:

- udziału w prapremierze spektaklu „Sąd Ostateczny. Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej” w Arkadach Kubickiego dn. 15.06.2022 r. o godz. 19.00.

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
Celem otrzymania Nagrody Laureat zobowiązany jest do podania nazwy swojego profilu facebookowego osobie kontrolującej wstęp na spektakl w Arkadach Kubickiego – przy wejściu do Arkad od godz. 18.30.


§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw uczestników Konkursu.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Konkurs: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa”.
Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania Laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum.. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Publikowanie danych osobowych laureatów konkursu odbywa się na podstawie zgody uczestnika. Wyłonieni laureaci konkursu mogą wyrazić zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w ramach informacji o zwycięzcach (informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym celu dostępna jest w załączniku do regulaminu. W tym celu, po kontakcie ze strony Organizatora uczestnik konkursu przesyła (np. w wiadomości prywatnej na profilu Organizatora) o treści: "Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych, tj. nazwy profilu facebookowego w ramach opublikowania informacji o zwycięzcach konkursu". 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie, w tym do przekazania Nagrody.

4. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
7. Regulamin obowiązuje od 9.06.2022 r.