Regulamin rezerwacji lekcji i warsztatów

Regulamin rezerwacji lekcji i warsztatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 4, 00-277 Warszawa.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@zamek-krolewski.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi warsztatów/lekcji muzealnych oraz wydania imiennych zaświadczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi warsztatu/lekcji muzealnych oraz wydania imiennych zaświadczeń