Zamek Królewski w Warszawie realizuje działania zmierzające do poprawy jakości mikroklimatu i warunków życia roślin, zwierząt i ludzi w centrum miasta.

„Muzeum w zgodzie z naturą” to hasło przyświecające działaniom w otoczeniu Zamku. Już w 2020 r. na południowej elewacji zamontowano dwanaście podwójnych gniazd dla jaskółek oknówek co rok gnieżdżących się w otoczeniu rezydencji. Jaskółki, które założyły również gniazda w otworach okiennych są objęte stałym nadzorem ornitologicznym.

Kolejnym działaniem zwiększającym bioróżnorodność w otoczeniu Zamku jest realizacja przestrzeni w pobliżu Wieży Grodzkiej od strony trasy WZ. Teren o powierzchni ponad 200 m2 od dwóch lat był siedliskiem roślin ruderalnych naturalnie występujących w otoczeniu zabytkowych murów. W kwietniu 2021 r., dzięki wsparciu PGW Wody Polskie, wysiano mieszankę nasion pochodzących z kwitnących roślin jednorocznych i wieloletnich, aby wzbogacić siedlisko o gatunki i odmiany przyciągające owady i przyczyniające się do retencjonowania wody w otoczeniu Zamku.

Synergia i kompromis pomiędzy wartością historyczną i przyrodniczą są na tym obszarze  widoczne najlepiej. Miejsce to zmienia się sezonowo, wraz z pojawieniem się kolejnych gatunków daje pokarm i schronienie różnym gatunkom owadów i ptaków.

Zapraszamy do śledzenia różnych faz rozwoju naszej bioróżnorodnej łąki!

 

 

Zalety łąk kwietnych

Łąki stanowią zbiorowisko roślinności zróżnicowane pod względem siedliskowo-florystycznym, niezależnie od tego pełnią istotne funkcje. Dzięki systemowi korzeniowemu roślin łąki kwietne są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczów absorbują znaczne ilości wody. Ponadto wiele gatunków spośród nich to rośliny miododajne bardzo istotne dla zapylaczy.

Kwietna łąka wspomaga bioretencję!

– Złożony system korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych.

– Jest suszo-odporna, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik.

– Wiążąc w glebie wody opadowe, zmniejsza powierzchniowy spływ wód opadowych i ogranicza ryzyko podtopień, co często obserwujemy na powierzchniach uszczelnionych.

Kwietne łąki odgrywają ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej: pełnią rolę korytarzy ekologicznych i funkcjonują jako źródła pożytku dla pszczół i dzikich owadów zapylających. Łąki kośne na terenach użytkowanych rolniczo są bardzo wrażliwe na zmiany w sposobie gospodarowania i użytkowania. Intensyfikacja użytkowania łąk przez np. nadmierne nawożenie skutkuje zdominowaniem płatów przez różne gatunki traw. Zbyt wczesny termin koszenia – często w połowie maja – sprawia, że część gatunków nie ma szansy zakwitnąć przed pierwszym pokosem. Z kolei zaniechanie ich użytkowania, np. wypasu, koszenia prowadzi do stopniowego zaniku cennych gatunków i samoistnego przekształcenia łąk w mniej bogate florystycznie zbiorowiska.

Kwietna łąka wzbogaca bioróżnorodność!

Kwietna łąka upiększa okolicę!

Kwietna łąka oszczędzi nasz czas i pieniądze!

Kwietna łąka jest ekologiczna!

 


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/bogactwo_bioróżnorodności