Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku Królewskiego, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z § 10 Statutu.


Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:


1) Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania;
2) Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych i Naukowych – w zakresie kierownictwa merytorycznego w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, dotyczących wystaw i publikacji naukowych;
3) Sekretariat Dyrektora.


Do obowiązków Sekretariatu Dyrektora należy:


1) prowadzenie i organizacja kalendarza spotkań oraz posiedzeń Dyrektora;
2) łączenie rozmów telefonicznych i udzielanie informacji oraz kierowanie do działów merytorycznych (koordynacja);
3) ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przekazywanie jej zgodnie z dekretacją;
4) prowadzenie kalendarza rezerwacji sal konferencyjnych na spotkania i konferencje dla Zamku Królewskiego oraz gości z zewnątrz;
5) przechowywanie zarządzeń i protokołów oraz korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;
6) przygotowanie i wysyłanie korespondencji, obsługa urządzeń biurowych oraz poczty elektronicznej;
7) zaopatrywanie Sekretariatu i Dyrektora w materiały biurowe, promocyjne i wydawnictwa;
8) prowadzenie spraw związanych z udziałem Dyrektora w sferze współpracy z innymi instytucjami;
9) sprawowanie pieczy nad pieczęcią urzędową przeznaczoną na użytek własny;
10) protokołowanie posiedzeń Dyrektora i jego zastępców oraz ewidencjonowanie protokołów.

  • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
  • Wytwarzający: Artur Sadzewski
  • Czas udostępnienia: 2014-04-22 15:43:02
  • Czas wytworzenia: 2013-05-13 06:47:20
  • Czas modyfikacji: 2015-04-03 13:14:11