Praca

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

specjalista w Dziale Informatyki

Zakres czynności:

 • Bieżące utrzymanie oraz zarządzanie sieciami LAN, WAN i WLAN.
  Zarządzanie, instalacja i aktualizacja infrastruktury serwerów fizycznych i wirtualnych (Windows Server, CentOS Linux).
 • Zarządzanie systemem kopii zapasowych danych.
 • Zarządzanie usługami sieciowymi, w tym m. in. Active Directory/GPO, DNS, DHCP, WSUS.
 • Administracja serwera oprogramowania klasy ERP – Macrologic Xpertis,
 • Administracja sprzętu sieciowego i oprogramowania firmy Qnap.
 • Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej i zaporą sieciową.
 • Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, sieci i oprogramowania.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych, zarządzanie incydentami oraz zapewnianie ciągłości działania usług.
 • Monitorowanie dostępności oraz wydajności komponentów infrastruktury IT i usług.
 • Inwentaryzacja sprzętu IT oraz aktualizowanie dokumentacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne.
 • Doświadczenie na stanowisku administratora IT (min. 2 lata).
 • Konieczna znajomość: serwerów Windows i Linux, wirtualizacji Hyper-V
  i/lub KVM/Qemu, infrastruktury sieciowej, serwera poczty elektronicznej, obsługi firewalla, oprogramowania monitorującego, Microsoft Office 2016 i/lub innego pakietu biurowego.
 • Mile widziana znajomość: skryptów PowerShell i/lub Bash, oprogramowania GLPI lub innego systemu inwentaryzacji zasobów, Google Workspace, systemu wirtualizacji Proxmox, firewalla Kerio Control lub pfSense, programu monitorującego Nagios/CheckMK i/lub Zabbix, systemu zrządzania Ansible, oprogramowania klasy ERP – Macrologic Xpertis, sprzętu sieciowego i oprogramowania firmy Qnap.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznego oprogramowania i dokumentacji oraz podstawową komunikację.
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność
  i dokładność w działaniu.

Forma zatrudnienia:

 • umowę o pracę na czas określony (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimyo przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 stycznia 2021 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

z dopiskiem „ADMINISTRATOR IT”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie
w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie
o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL,
  w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2021-01-07 14:28:11