Praca

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;

3. utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.),
w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;

4. utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);

5. obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;

6. wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych.

7. obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych .

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe;
- dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
- umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych.
- umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
- dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy
w miesiącu wg harmonogramu, zadaniowy czas pracy według określonego harmonogramu zadań).
- mile widziane prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
- bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
do wczasów pod gruszą);
- ubranie robocze i ochronne;
- posiłki regeneracyjne w okresie zimowym;
- miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

- Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 19 marca 2021 r.
- adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
- poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy2, a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

2 Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.


  • Udostępniający: Szymon Majcherowicz
  • Wytwarzający: Małgorzata Jurczak
  • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
  • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
  • Czas modyfikacji: 2021-03-12 10:00:24