Praca

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. MONTAŻU WYSTAW – stanowisko decyzyjne w Ośrodku Sztuki

Opis stanowiska pracy:

 1. prowadzenie korespondencji z instytucjami wypożyczającymi po otrzymaniu zatwierdzonego przez Dyrekcję scenariusza wystawy;
 2. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów użyczenia we współpracy
  z Działem Radców Prawnych;
 3. sporządzanie list obiektów do celów wystawienniczych, a także transportowych, ubezpieczeniowych, itp. zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 4. organizacja ubezpieczenia obiektów - współpraca z brokerem;
 5. koordynacja transportów we współpracy z wybraną firmą przewozową
  i zlecanie konwojów;
 6. obsługa kurierów krajowych i zagranicznych przy transportach obiektów do
  i z Muzeum we współpracy z Głównym Konserwatorem;
 7. wystawianie upoważnień i przepustek dla kurierów;
 8. sporządzanie wszelkiej koniecznej dokumentacji i protokołów zdawczo-odbiorczych;
 9. nadzór nad przyjmowaniem transportów obiektów do wystaw czasowych;
 10. organizacja wyłonienia wykonawców scenografii wystawy;
 11. współpraca ze scenografem wystaw nad przygotowaniem oprawy plastycznej wystawy.
 12. udział w rozpakowywaniu i pakowaniu obiektów podczas montażu
  i demontażu wystawy;
 13. zapewnienie transportu wewnętrznego obiektów i zbiorów Muzeum;
 14. koordynacja montażu i demontażu obiektów na wystawy czasowe oraz ekspozycji stałych;
 15. koordynacja prac przy oprawie plastycznej wystaw.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • mile widziane doświadczenie w organizowaniu wystaw, stoisk targowych itp.;
 • mile widziana umiejętność obsługi elektronarzędzi;
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane również prawo jazdy kat. C
 • uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m.;
 • kreatywność;
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • stosowanie zasad etyki zawodowej;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność  i dokładność
  w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą);
 • miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 20 listopada 2020 r.
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA DS. MONTAŻU WYSTAW”
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „SPECJALISTA DS. MONTAŻU WYSTAW”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.


Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych

Opis stanowiska pracy:

 • zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z Radcami Prawnymi;
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych Zamku w zakresie zamówień publicznych;
 • pomoc w bieżących działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ramach realizowanych przez Zamek umów i dokonywanych zakupów;
 • sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia  publicznego, w tym prowadzenie wewnętrznych postępowań;
 • przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych
 • ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opisów merytorycznych przedmiotów zamówień i przygotowania postępowań przetargowych;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 • archiwizacja prowadzonych postępowań;
 • prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz aktualnych i zakończonych postępowań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 • sporządzanie niezbędnych zestawień i raportów;
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz

z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, administracja);
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – warunek konieczny;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz kodeksu cywilnego;
 • znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp poparta zaświadczeniami / certyfikatami z odbytych szkoleń;
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 • ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stosowanie zasad etyki zawodowej;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność  i

dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą);
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 października 2020 r.
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.


 • Udostępniający: Monika Siadak-Wereda
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2020-10-19 14:50:27